• Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van Leonor Younger You
  Colofon:
  Windmolenbergstraat 46
  5211 LT ‘s-Hertogenbosch
  Tel.: 06-16981477 en 073-2111694
  E/mailadres: info@leonoryoungeryou.nl
  KvK/nummer: 16076868
  BTW/identificatienummer: NL8847.55.54B03
  Versie geldig vanaf 01-11-2013

  1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden, inclusief de gebruikersvoorwaarden en leveringsvoorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leonor Younger You. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Leonor Younger You. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene- ,gebruikers- ,leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Leonor Younger You behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Leonor Younger You erkend.
  1.4 Leonor Younger You garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Leonor Younger You bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van Leonor Younger You zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Leonor Younger You geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

  4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Leonor Younger You heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Leonor Younger You. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. De dvd verpakkingen zijn geseald. Deze sealing mag niet verbroken zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Leonor Younger You er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

  5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Leonor Younger You, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Leonor Younger You. Leonor Younger You houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2 Leonor Younger You respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 Leonor Younger You maakt misschien in de toekomst gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat dan instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

  6. Garantie
  6.1 Leonor Younger You garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  6.2 De garantietermijn van Leonor Younger You komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Leonor Younger You is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Leonor Younger You) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Leonor Younger You. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Leonor Younger You schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door Leonor Younger You gegrond worden bevonden, zal Leonor Younger You naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Leonor Younger You en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Leonor Younger You) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Leonor Younger You gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leonor Younger You voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 Leonor Younger You is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Leonor Younger You in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Leonor Younger You en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking of in de bijbehorende literatuur zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Leonor Younger You zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Leonor Younger You slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van Leonor Younger You gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 Leonor Younger You kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen Leonor Younger You en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Leonor Younger You op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 Leonor Younger You behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

  9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Leonor Younger You gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  10. Overmacht
  10.1 Leonor Younger You is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Leonor Younger You alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Leonor Younger You behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Leonor Younger You gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Leonor Younger You bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  11. Aansprakelijkheid
  11.1 Leonor Younger You is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan verpakkingen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op of in de verpakking en/of raadpleeg onze website.
  11.2 Leonor Younger You is niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten van Leonor Younger You en/of eventuele nadelige gevolgen hiervan, zoals bijvoorbeeld door foutieve toepassing, of zich niet houden aan de instructies of anderszins.

  12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door Leonor Younger You aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Leonor Younger You zolang de afnemer de vorderingen van Leonor Younger You uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Leonor Younger You wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leonor Younger You of een door Leonor Younger You aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Leonor Younger You haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Leonor Younger You zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.5 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Leonor Younger You.

  13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Leonor Younger You en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij Leonor Younger You er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.
  Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

  1. Doel en inhoud van de website

  Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Leonor Younger You. Met deze website wil Leonor Younger You u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Leonor Younger You.

  2. Contactgegevens

  Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt plaatsen, kunt u Leonor Younger You contacteren op info@leonoryoungeryou.nl

  3. Aard van de aangeboden informatie

  De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet dienen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

  4. Aansprakelijkheid

  Leonor Younger You levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds Leonor Younger You contacteren.
  Leonor Younger You spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Leonor Younger You kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Leonor Younger You niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.
  Leonor Younger You kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

  5. Intellectuele Eigendom

  De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden medegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Leonor Younger You.

  6. Wijzigingen

  Leonor Younger You behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op
  30-10-2013.

  7. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

  Leonor Younger You respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.

  Klantendienst

  Leonor Younger You
  Slotselaan 1A 5328 EP Rossum
  Telefoonnummer: 06-16981477  U kunt uw vraag of boodschap inspreken en zult dan een reactie ontvangen.
  Emailadres: info@leonoryoungeryou.com
  KvK nummer: 16076868
  BTW-identificatienummer:NL8847.55.54B03

  Levering

  • Wat zijn de verzendkosten?
  • Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?
  • Kan ik ook zelf bepalen wanneer mijn bestelling wordt bezorgd?
  • Kan ik op een ander afleveradres laten bezorgen?
  • Kan ik mijn bestelling naar een Postbus laten versturen?
  • Kan ik aangeven dat ik mijn bestelling ergens wil gaan ophalen?
  • Kan er ook buiten Nederland geleverd worden?
  • Hoe verloopt de levering?
  • Wat gebeurd er als ik niet thuis ben?
  • Hoeveel keer wordt er opnieuw aangeboden als er niemand thuis is? Kan er ook bij de buren worden bezorgd?

  Wat zijn de verzendkosten?

  De verzendkosten zijn €4,95 bij bestellingen onder €65,00. Bij bestellingen boven dit bedrag worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Een uitzondering hierop vormen bestellingen welke onder rembours geleverd moeten worden. Hieraan zijn rembourskosten verbonden. Bij bestellingen boven € 65,00 wordt van de rembourskosten € 4,95 afgetrokken. Bij bestellingen onder € 65,00 zullen de volledige rembourskosten in rekening gebracht worden. Dit wordt aangegeven bij het betalingsproces op de webshop.

  Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

  maandag t/m vrijdag:
  tussen 09:00- en 18:00 uur
  Voor een tweede gratis levering kan een afspraak gemaakt worden.
  Ook kan de zending opgehaald worden. Hiervoor worden mogelijkheden aangeboden, welke u via e-mail kunt regelen, via de website: www.gls-services.nl

  Kan ik ook zelf bepalen wanneer mijn bestelling wordt bezorgd?

  Wanneer u de eerste keer dat de zending aangeboden wordt niet thuis bent, kunt u voor de tweede maal dat de zending aangeboden wordt een afspraak maken via e-email op de website www. gls-services.nl
  Let op: Het kan ook zijn dat voor de verzending van de goederen gebruik gemaakt wordt van de diensten van tnt post.

  Kan ik op een ander afleveradres laten bezorgen?

  Ja, wij leveren uw bestelling op elk gewenst adres: op uw werkplek, bij familie, vrienden of buren.  Dit kunt u aangeven tijdens het bestelproces. Let op: er kan wel alleen bezorgd worden binnen Nederland.

  Kan ik mijn bestelling naar een Postbus laten versturen?

  Omdat er een handtekening voor ontvangst gezet moet worden is het momenteel niet mogelijk om een bestelling te laten bezorgen op een Postbusadres.

  Kan ik aangeven dat ik mijn bestelling ergens wil gaan ophalen?

  Ja, u kunt dit per e-mail regelen met het bezorgbedrijf GLS (met uitzondering als de bestelling per tnt post verzonden wordt)
  Of bij het bestelproces het gewenste ophaaladres op te geven als afleveradres.

  Kan er ook buiten Nederland geleverd worden?

  Nee, er kan momenteel  alleen bezorgd worden binnen Nederland.

  Hoe verloopt de levering?

  Wij leveren uw bestelling op elk gewenst adres af ; op uw werkplek, bij familie, vrienden of buren. Vermeld het gewenste adres bij elke bestelling.
  Indien u geen ander afleveradres opgeeft, wordt het pakje verstuurd naar het (standaard) adres.
  De bezorging gebeurt door GLS of tnt post.

  Wat gebeurt er als ik niet thuis ben?

  Als u niet thuis bent op het moment van de levering, dan laat de bezorger een ’Niet Thuis Bericht’ bij u achter waarop u geïnformeerd wordt over de aangeboden zending. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede gratis bezorging  en/of het afhalen van de zending. Via de website van GLS kunt u via e-mail een afspraak maken voor een tweede gratis levering, of u kiest uit één van de andere opties die GLS u biedt.
  Wanneer het ‘niet thuis bericht’ van tnt post afkomstig is gelden andere voorwaarden. Informatie hierover is verkrijgbaar bij tnt post.

  Hoeveel keer wordt er opnieuw aangeboden als er niemand thuis is ? Kan er ook bij de buren worden bezorgd?

  De zending wordt eenmaal gratis opnieuw aangeboden als er niemand thuis is. Ook kan binnen vijf werkdagen de zending afgehaald worden. Indien door geadresseerde de bestelling niet binnen vijf werkdagen afgehaald is, dan wordt de bestelling retour gezonden naar de afzender.
  Wanneer u bij uw besteling als afleveradres het adres van uw buren invult, dan zal de zending bij deze buren bezorgd worden.
  Let op: bij tnt post gelden andere volorwaarden.

  Mijn bestelling is niet geleverd. Wat nu?

  Indien uw bestelling niet is geleverd na 15 werkdagen, neem dan contact op met Leonor Younger You.

  Wat te doen bij annuleren of retourneren?

  Annuleren
  Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos.
  Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Leonor Younger You reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten, zullen hierop in mindering worden gebracht. Ook als op de bestelling bij aanname geen verzendkosten in rekening gebracht zouden zijn. (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

  Retourneren/afkoelperiode
  U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

  Wilt u de gehele bestelling retourneren?
  Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Leonor Younger Youzal de gehele aankoopsom, inclusief de eventueel berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

  Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
  Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Leonor Younger You kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail,  of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.
  Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig

  Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Leonor Younger You heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

  Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

  Retouradres:
  Florès Natural Cosmetics Kampen B.V.
  t.a.v Leonor Younger You
  Haatlanderdijk 24
  8263AR Kampen

   

  footer