• Disclaimer

  Op de inhoud van de website en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin van het woord, berusten Intellectuele Eigendomsrechten.

  Deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Leonor Younger You te worden verkregen.

  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Leonor Younger You website.

  Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Leonor Younger You aan de samenstelling van de Leonor Younger You website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De informatie op de Leonor Younger You website, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

  Leonor Younger You zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

  Website ontwikkeld door: leaseuwebsite.nl – copyright 2013

  footer